Reklamace

1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád společnosti SMT Pospíšil s.r.o. , IČ: 28598334 se sídlem Ořechová 2036/69, Šternberk, PSČ 785 01 (dále jen „Prodávající“) se vztahuje na Zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen„Reklamace“). Reklamační řád je podřízen právní úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a právní úpravě obsažené zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (dále jen „Zákon“) a rovněž podmínkám sjednaným v uzavřené kupní smlouvě (zpravidla faktuře) mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“) a v konkrétních záručních podmínkách upřesněných v záručním listu (dále jen „Záruční podmínky“).


2.REKLAMACE ZE STRANY KUPUJÍCÍHO


2.1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO
2.1.1.V případě, že Zboží vykazuje zjevné vady nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu je Kupující oprávněn Zboží od přepravce nepřevzít. V tomto případě Kupující zahájí reklamační řízení s přepravcem. O této skutečnosti je Kupující povinen neprodleně informovat Prodávajícího.
2.1.2.Jestliže se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v Zákonem stanovené (případně vzájemně s Prodávajícím sjednané) záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
2.1.3.Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem.

2.2. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
2.2.1.Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s bodem 2.1.1. či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto neprodleně písemně (nejlépe E-mailem) oznámit Prodávajícímu.
2.2.2.Uplatňuje-li Kupující Reklamaci, je nutné tuto doložit:
a)vadným Zbožím (neplatív případě, požaduje-li Kupující pouze dodání chybějícího Zboží),
b)dokladem o koupi Zboží (Fakturou) a záručním listem (je-li jím Zboží opatřeno),
c) písemným dokumentem s podrobným popisem vady nebo údajem o chybějícím zboží.
2.2.3.Případné odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je toto účinné okamžikem jeho doručení Prodávajícímu.


3.REKLAMACE ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO


3.1. PRÁVA PRODÁVAJÍCÍHO
3.1.1.Prodávající má právo rozhodnout o oprávněnosti reklamace. K takovému rozhodnutí je oprávněn pověřený pracovník Prodávajícího (servisní technik, ředitel společnosti, vedoucí sekce).
3.1.2.Prodávající má právo zamítnout Reklamaci:
a)nebyla-li zjištěna vada Zboží
b)má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Prodávající podle Zákona nebo Kupní smlouvy není odpovědný,
c) na základě instrukcí dodavatele Prodávajícího,
d) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v Zákonem stanovené (případně vzájemně s Kupujícím v Kupní smlouvě sjednané) záruční době,
e) v případě, že je Reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním. (Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním).

3.2. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
3.2.1.Prodávající je povinen vyřešit Reklamaci v co nejkratší možné době, nejpozději do Zákonem stanovené lhůty (30 dnů) ode dne převzetí Reklamace od Kupujícího.
3.2.2.Jestliže není Prodávající schopen Zákonem stanovenou lhůtu dodržet informuje Kupujícího o stavu Reklamace do vypršení této lhůty. (Nastává z pravidla při předání Reklamace dodavateli Prodávajícího z důvodů odbornějšího posouzení Reklamace.)
3.2.3.Prodávající je povinen uspokojit nároky Kupujícího v důsledku oprávněné Reklamace podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku, tedy podle povahy vady:

a)dodáním chybějícího Zboží,
b)odstraněním vad opravou Zboží,
c)odstraněním vad výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné,
d)přiměřenou slevou z kupní ceny Zboží,
e)vrácením zaplacené částky, proti vrácení dodaného zboží s veškerým příslušenstvím.


4.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.
Ve Šternberku 1.9.2011
Ing. Květoslav Pospíšil
jednatel společnosti