Obchodní podmínky platné od 1.9.2011

1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností SMT Pospíšil s.r.o. (dále jen společnost) a kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je společnost povinna dodat kupujícímu zboží a kupující je povinen zboží převzít a zaplatit společnosti kupní cenu.

1.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se společnost a kupující písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva o dodávkách zboží, má tato písemná smlouva, v případě rozporů mezi jejími ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

1.3. Je-li Kupující Spotřebitelem vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Společností tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle Obč Z.

2. POJMY

2.1. V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané proloženým písmem následující význam:

a) „Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný formou E-shopu na adrese www.kompresoryorlik.eu. Aktuální ceny zveřejněné na výše uvedené internetové adrese se považují za součást těchto Obchodních podmínek. Společnost si vyhrazuje právo na změny těchto cen.

b) „E-shop“ znamená webovou stránku Společnosti www.kompresoryorlik.eu, která umožňuje Kupujícím vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím Internetu Společnosti.

c) „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné. Dopravné je splatné spolu s Kupní cenou dle čl. 6;

d) „Kupní smlouva“znamená: 

I. je-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 588 a násl. Obč Z.

II. je-li Kupující podnikatelem (živnostník, právnická osoba) kupní smlouvu uzavřenouv souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 409 a násl. Obchod.

e) „Kupující“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku.

f) „Obchodní podmínky“ znamená tento dokument - Obchodní podmínky;

g) „ObchZ“ znamená zák. č.513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;

h) „Objednávka“ znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím Společnosti, který Společnosti došla který svým obsahem odpovídá ustanovení § 43a odst. 12 ObčZ;

i) „ObčZ“ znamená zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;

j)„Společnost“ znamená společnost SMT Pospíšil s.r.o., IČ:28598334, se sídlem Ořechová 2036/69, Šternberk 785 01

k) „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;

l) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupní smlouvu lze uzavřít:

I.písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy (nebo faktury) na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Společností, nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, tedy mailem nebo faxem

II.výjímečně ústně (osobně nebo telefonicky), tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením zástupcem Společnosti,

III.konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním Společnosti a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.

3.2.Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím Internetu (za podmínek uvedených v čl. 10 Obchodních podmínek) a adresovat ji Společnosti. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení Objednávky Společností. Společnost je oprávněna ve všech případech odsouhlasit Objednávku tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedenana adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží (vč. faktury) Kupujícímu.

3.3. Společnost si vyhrazuje právo předloženou objednávku i bez udání důvodu odmítnout nebo na ni nereagovat (nepotvrdit). Kupní smlouva v takovém případě není uzavřena.

4. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNYDODÁNÍ

4.1. Nedohodnou-li se Společnost a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy provozovna nebo bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se strany jinak, je místem plnění provozovna nebo bydliště nejbližší prodejnímu místu, kde bylo Zboží objednáno.

4.2.Je-li místem plnění, dle dohody stran, provozovna Společnosti lze Zboží odebrat zpravidla ihned. Je-li místem plnění provozovna nebo bydliště Kupujícího je lhůta dodání Zboží v zájmu obou smluvních stran co nejkratší v závislosti na tom, je-li zboží v okamžiku doručení Objednávky na skladě Společnosti. Pokud zboží není na skladě Společnostije o této skutečnosti a předpokládaném termínu dodání Kupující informován zpravidla písemně (emailem) nebo telefonicky.

5.KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ

5.1. Kupní ceny jsou včetně zákonné DPH uvedeny v Ceníku. Z maloobchodních cen poskytuje Společnost registrovaným zákazníkům (partnerům a zákazníkům s určitou odběrovou a platební historií) slevu. Případné slevy jsou poskytovány nazákladě dosaženého obratu. Společnostsi vyhrazuje právo na změny cen.

5.2. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou na faktuře, kterou Kupující obdrží s dodaným Zbožím.

5.3. V Kupní ceně Zboží není zahrnuto dopravné. Je-li Zboží dodáváno přímo Společností (prostřednictvím jejích obchodních zástupců) není Kupujícímu dopravné účtováno.

5.4. Společnost může použít k dodání Zboží Kupujícímu smluvního dopravce. Toto je pravidlem, jedná-li se o Kupujícího objednávajícího prostřednictvím E-shopu. V takovém případě bude ke Kupní ceně účtováno dopravné dle aktuálního Ceníku. To neplatí, jedná-li se o dodávku Zboží v hodnotě Kupní ceny vyšší než 5.000,- Kč bez DPH. V takovém případě nebude dopravné v rámci dodání na území ČR účtováno.

5.5. Společnost je povinna Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již zahrnuto v Kupní ceně.

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY

6.1. Kupní cena je splatná zpravidla okamžikem dodání Zboží Kupujícímu a to v hotovosti. Je-li Kupujícím osoba s určitou platební a odběrovou historií, je splatnost Kupní ceny s Kupujícím dohodnuta zpravidla na 14 dní od dodání Zboží.

6.2.Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny je Společnost oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení. Svůj souhlas s tímto úrokem z prodlení potvrzuje Kupující podpisem faktury.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1.Svým podpisem na faktuře nebo přepravním listě stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před podpisem faktury nebo přepravního listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

7.2. Kupující je oprávněn vrátit Společnosti nepoužité,kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním nepoškozeném obalu, pokud předloží Společnosti originál faktury podepsaný Kupujícím, a to velhůtě do 90 dní ode dne dodání Zboží. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok navrácení zaplacené Kupní cenyve výši 100%. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok navrácení zaplacené Kupní cenyve výši 85%. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 60 dnů kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok navrácení zaplacené Kupní cenyve výši 75%. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 50%. Společnost má právo odmítnout přijetí vráceného Zboží, které není součástí jejího obvyklého sortimentu a které obstarala na žádost Kupujícího.


8. ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ

8.1.Délka záruky na Zboží je specifikována v záručním litu, který je nedílnou součástí dodávky. Je-li Zbožím spotřební materiál (brusivo, chemie, náhradní díly) pak se délka a rozsah záruky řídí příslušnými ustanoveními ObčZ nebo ObchZ. Veškeré reklamace se řídí „reklamačním řádem“ společnosti SMT Pospíšil s.r.o. , Obch Z popř. Obč Z. Reklamované Zboží je přijímáno pouze v záruční lhůtě a pouze kompletní s řádně vyplněným reklamačním protokolem a nákupním dokladem. Vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na www.kompresoryorlik.eu. Společnost vyřídí reklamaci bezodkladně, v odůvodněných případech do třiceti dnů. Nelze-li reklamaci posoudit servisním technikem Společnosti,bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě bude Kupující informován o možném prodloužení reklamační lhůty písemně.

8.2. Záruka se nevztahuje a Společnost neodpovídá zavady Zboží,které mohl Kupující zjistit při prohlídce Zboží dle čl. 7.1. Obchodníchpodmínek bezprostředně po dodání Zboží.Vady a poškození Zboží,které jsou zjevně způsobeny přepravou Zboží reklamuje Kupující u přepravce. Je-li Kupující v reklamačním řízení s přepravcem, nesnímá to z něj povinnost uhradit Kupní cenu Společnosti.

8.3. Vznikne-li Společnosti v souvislosti s Kupní smlouvou uzavřenou podle těchto obchodním podmínek povinnost hradit Kupujícímu, který je podnikatelem ve smyslu Obch.Zák., náhradu škody, sjednávají strany jako horní limit náhrady škody částku 100.000,- Kč.


9. ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU

9.1. Společnost může při přijetí Objednávky na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele Společnosti požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 50% konečné Kupní ceny. Bez složení takové zálohy není Společnost povinna zboží Kupujícímu dodat.

10.NĚKTERÉ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V E-SHOPU

10.1. Objednávku lze učinit rovněž prostřednictvím E-shopu na internetu.

10.2. Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitostí uvedené v objednávkovém formuláři. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky– množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například písemně, E-mailem nebo faxem (případně telefonicky). Objednávka učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za zrušenou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést.

10.3. V případě Objednávky prostřednictvím E-shopu jsou Společnost i Kupující oprávněni od objednávky odstoupit. Toto musí učinit písemně (E-mailem). Oznámení Kupujícího o odstoupení od objednávky není účinné, jestliže Společnost již zboží vyexpedovala, nebo jestliže Společnost zboží, které nebylo skladem, objednala u dodavatele. O tom je Společnost povinna Kupujícího vyrozumět.

10.4. Je-li Kupující současně Spotřebitelem má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu, odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dnepřevzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo e-mailem na shop@kompresoryorlik.eu a Zboží doručí na své náklady na adresu Společnosti.

10.5.Proplatné odstoupení dle předchozího odstavce musejí být splněny následující podmínky:

I. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu,

II. Zboží musí být nepoužité,

III. Zboží musí být kompletní a nepoškozené, musí být vráceno včetně návodu, záručního listu, případně dalších listin, které byly Kupujícímu spolu se Zbožím dodány. Společnost vrátí Kupujícímu Kupní cenu po splnění výše uvedených podmínek do čtrnácti dnů ode dne vrácení Zboží.

11.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly Společností shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího a účely informování o nových službách a produktech Společnosti a rozesílání reklamních materiálů Společnosti. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Společnostia jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Společnosts plnění závazků z Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Společnosti žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž stím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Společnosti i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací.

11.2.Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu shop@kompresoryorlik.eu. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat písemně na adrese Společnosti.